Incepand cu profitul aferent anului 2021, sunt aplicabile reduceri in conformitate cu prevederile OUG 153/2020:

OUG 153/2020 – Extras:

Art. I

(1)Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal, precum şi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activităţi, astfel:

a)2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situaţiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent şi condiţia de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

b)dacă înregistrează o creştere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent şi îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului Intervalele de creştere anuală a capitalului propriu ajustat
5% până la 5% inclusiv
6% peste 5% şi până la 10% inclusiv
7% peste 10% şi până la 15% inclusiv
8% peste 15% şi până la 20% inclusiv
9% peste 20% şi până la 25% inclusiv
10% peste 25%

c)3%, dacă înregistrează o creştere peste nivelul prevăzut la alin. (4) a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 şi dacă îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a). Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

(2)În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la alin. (1), pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

(3)Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului articol contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(4)În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), procentul de creştere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 are următoarele valori:

Anul pentru care datorează impozitul Procentul minim de creştere a capitalului propriu ajustat
2022 5%
2023 10%
2024 15%
2025 20%

(5)În sensul prezentului articol, capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente:

a)capital subscris vărsat/capital de dotare;

b)patrimoniul regiei;

c)patrimoniul public;

d)patrimoniul privat;

e)patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;

f)prime de capital;

g)rezerva legală, statutară sau contractuală şi alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acţionarilor/asociaţilor sau potrivit prevederilor legale;

h)rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferenţa pozitivă dintre soldurile creditoare şi debitoare.

(6)Elementele luate în calcul potrivit alin. (5) pentru determinarea capitalului propriu ajustat sunt cele prezentate în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale.

(7)Pentru determinarea capitalului propriu ajustat potrivit alin. (5) lit. a) de către sediile permanente, capitalul subscris vărsat se înlocuieşte cu capitalul de dotare pus la dispoziţie de persoana juridică străină pentru desfăşurarea activităţii în România.

(8)În cazul în care în anul pentru care datorează impozitul se efectuează următoarele operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, care produc efecte în anul respectiv, contribuabilii stabilesc capitalul propriu ajustat al anului precedent, respectiv al anului 2020, potrivit următoarelor reguli:

a)contribuabilii care, în cazul fuziunii, absorb una sau mai multe persoane juridice, însumează capitalul propriu ajustat înregistrat de aceştia în anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat pentru aceiaşi ani înregistrat de celelalte societăţi cedente;

b)contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice însumează capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, respectiv anul 2020, de societăţile cedente;

c)contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea sub orice formă a unei persoane juridice împart capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, respectiv în anul 2020, de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;

d)contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare sub orice formă a unei persoane juridice însumează capitalul propriu ajustat înregistrat de aceştia în anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat înregistrat de societatea cedentă în aceiaşi ani, recalculat proporţional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;

e)contribuabilii care transferă, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare recalculează capitalul propriu ajustat pentru anul precedent, respectiv anul 2020, proporţional cu valoarea activelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii.

(9)În cazul contribuabililor care în anul pentru care datorează impozitul devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. 33 din Codul fiscal, capitalul propriu ajustat al anului precedent, respectiv al anului 2020, se stabileşte potrivit următoarelor reguli:

a)în cazul fuziunii prin absorbţie, capitalul propriu ajustat al sediului permanent pentru anul precedent, respectiv anul 2020, este cel înregistrat de către societatea cedentă;

b)în cazul divizării totale, divizării parţiale şi transferului de active, sediile permanente determină capitalul propriu ajustat pentru anul precedent, respectiv anul 2020, în baza celui înregistrat de societatea cedentă, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proporţional cu valoarea activelor, potrivit legii. Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni stabilesc capitalul propriu ajustat potrivit regulilor prevăzute la alin. (8) lit. e).

(10)În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) şi c), creşterea capitalului propriu ajustat se determină astfel:

a)creşterea anuală a capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, prevăzută la alin. (1) lit. b), se determină potrivit următoarei formule:

CCPAan/an prec = [(CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul precedent)/CPA înregistrat în anul precedent] x 100

CPA înregistrat în anul precedent

unde:

CCPA – creşterea anuală a capitalului propriu ajustat;

CPA – capitalul propriu ajustat;

b)creşterea capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, prevăzută la alin. (1) lit. c), se determină potrivit următoarei formule:

CCPAan/2020 = [(CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul 2020)/CPA înregistrat în anul 2020] x 100

CPA înregistrat în anul 2020

unde:

CCPA – creşterea capitalului propriu ajustat;

CPA – capitalul propriu ajustat.

(11)În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (4), contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal au în vedere următoarele:

a)anul de bază care se substituie anului 2020 pentru aplicarea alin. (1) lit. c) este anul fiscal modificat încheiat în anul 2021;

b)procentul de creştere care se aplică este cel corespunzător anului fiscal modificat care începe în anii prevăzuţi la alin. (4);

c)ultimul an fiscal modificat pentru care se aplică reducerile este anul care se încheie în anul 2026.

(12)Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol se au în vedere următoarele:

a)pentru plătitorii de impozit pe profit procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul pe profit anual al anului în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), iar valoarea reducerii rezultate se scade din acesta. În sensul prezentei litere, impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum şi a costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale;

b)pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declaraţii rectificative;

c)în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea, procentul aferent reducerii de impozit se aplică asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit, potrivit prevederilor lit. a). În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declaraţii rectificative;

d)pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declaraţii rectificative;

e)plătitorii de impozit specific unor activităţi care datorează şi impozit pe profit aplică reducerea atât pentru impozitul specific potrivit lit. d), cât şi pentru impozitul pe profit potrivit lit. a).

(13)Pe perioada aplicării prevederilor prezentului articol, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:

a)pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

b)pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;

c)pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

(14)În aplicarea prevederilor prezentului articol, pentru contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (8) şi (9), anul înfiinţării reprezintă anul de bază care se substituie anului 2020 pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c).

(15)Pentru contribuabilii care intră sub incidenţa art. 16 alin. (5) din Codul fiscal prevederile prezentului articol se aplică cu anul fiscal modificat care începe în anul 2021.”