S-a tot batut toba pe sprijinul dat de stat firmelor in perioada de criza.

S-a tot batut toba ca UE ne-a dat 1 miliard de euro pentru lupta impotriva Covid-19.

A aparut OUG 29/2020 care spune printre altele:

 • Statul, prin MFP, va garanta credite luate de firme pana la 80% din valoarea principala a creditului dar in limita maxima a 10 milioane lei pentru investitii si 5 milioane lei pentru capital de lucru. Creditele pot fi luate atat pentru investitii cat si pentru capital de lucru.
 • In mod special pentru microintreprinderi si intreprinderi mici se garanteaza pana la 90% din principalul creditului acordat pentru capitalul de lucru in limita a 500.000 lei pentru microintreprinderi si 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici.
 •  Pentru ambele tipuri de creditari, Statul prin MFP subventioneaa integral dobanda la aceste credite in cadrul unor scheme de ajutor de minimis, pana la 31.03.2021, iar ulterior pe inca doi ani numai daca cresterea economica prognozata este sub nivelul celui prognozat pentru anul 2020.

Nota:

Ajutorul statului NU CONSTA IN CREDIT/GRANT NERAMBURSABIL acordat firmelor ci doar in garantarea creditelor pe care acestea vor sa le ia.

Conditiile de eligibilitate pentru accesarea acestui program sunt:

Art. 3

(1)Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a)nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;

b)nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

c)nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;

d)nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;

e)împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

f)prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

g)sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

h)nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului.

Dobanda se subventioneaza prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, schema care presupune un anumit grad de eligibilitate.

Dobanda se va subventiona numai in ipoteza in care Statul va emite un act normativ cu putere de lege (adica ordonanta).

 • Se proroga termenul de plata al impozitului pe cladiri, pe teren si pe mijloacele de transport de la 31.03.2020 la 30.06.2020.
 • Se acorda un nou termen de restructurare a obligatiilor bugetare (OG 2/2019) pentru debitorii cu restante mai mari de 1.000.000 lei, acestia avand posibilitatea de a-si depune notificarea de intentie pana la 31.07.2020 si cererea de restructurare pana la 30.10.2020.
 • Obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a OUG 29/2020 si neachitate pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, nu se considera obligatii fiscale restante si nu acumuleaza dobanzi si penalitati.
 • Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire (adica somatii si alte alea veti primi, inclusiv sechestre asiguratorii) pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta. Institutiile de credit si tertii popriti vor proceda la suspendarea masurilor de executare silita fara nicio alta procedura din partea ANAF. Fac exceptie executarile silite ale hotararilor in materie penala.
 • Platile anticipate trimestriale pentru impozitul pe profit se pot face in limita impozitului pe profit trimestrial curent.
 • Pe durata starii de urgenta se amana la plata urmatoarele servicii de utilitati:
  • Electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si internet, chiria pentru sediul social si sediile secundare

Pentru urmatoarele entitati:

 • Intreprinderile mici si mijlocii care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza actelor emse de autoritati si care detin certificatul de stare de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si mediului de afaceri;
 • Profesiile care indeplinesc servicii de interes public: Notari, avocati, executori judecatoresti
 • Cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane
 • Criteriile pe baza carora se stabilesc beneficiarii acestor masuri sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
 • In orice alte contracte decat cele ce vizeaza utilitatile mentionate mai sus, intreprinerile mici si mijlocii (de ce nu si microintreprinderile?) pot invoca cauza de forta majora in executarea acestor contract numai dupa dovedirea incercarii de renegociere a clauzelor contractuale. In acest context se instituie prezumtia relativa de forta majora imprejurarea ce rezulta dintr-o masura dispusa de autoritati, masura ce vizeaza prevenirea si combaterea pandemiei Covid-19 si care afecteaza activitatea intreprinderilor mici si mijlocii, afectare dovedita cu certificatul de situatie de urgenta.
 • Profesiile indeplinesc servicii de interes public: Notari, avocati, executori judecatoresti sunt obligate sa ia toate masurile pentru pastrarea activitatii in conditii de siguranta. Nerespectarea acestei obligatii atrage excluderea din profesie. Salariatii acestor profesii care nu se supun regulilor stabilite in vederea realizarii acestor masuri nu vor beneficia de facilitatile de asistenta sociala pe durata starii de urgenta.
 • Termenele de depunere ale declaratiilor privind beneficiarii reali se prelungesc cu trei luni dupa expirarea starii de urgenta.

Av. Mihai Georgescu