Zilele trecute vorbeam despre cateva chestiuni legate de noua lege a Securitatii nr. 129/2019 care transforma tot omul in informator declarat. Astazi vom arata ce trebuie sa faca asociatiile si fundatiile infiintate pe baza OG 26/2000.

  1. Obligatia verificarii actelor asociatiei/fundatiei

Actul Constitutiv si Statutul asociatiei/fundatiei trebuie sa includa (iar daca nu include trebuie actualizat prin Hotarare a Adunarii Generale):

a)datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;

c)denumirea asociaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «asociaţie». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde şi traducerea în limba română.

(4)În cazul în care din asociaţie fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociaţiei.”

La fundatii trebuie verificat activul patrimonial initial care trebuie sa fie conform cu:

(2)Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei.

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

  1. La actualizarea datelor aratate mai sus, asociatiile si fundatiile au obligatia comunicarii Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiilor si fundatiilor.

In acest scop Consiliul director al asociatiei/fundatiei imputerniceste expres o persoana fizica pentru a comunica prin intermediul unei declaratii pe proprie raspundere in forma autentica, datele de identificare ale beneficiarului real.

Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza potrivit OG 26/2000 cu amenda de la 200 la 2.500 lei.

Nu exista o forma predefinita a declaratiei dar aceasta trebuie sa includa:

Art. 15

(1)Identificarea clienţilor şi a beneficiarilor reali cuprinde cel puţin:

a)în cazul persoanelor fizice – toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;

b)în cazul persoanelor juridice – datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare şi datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;

c)datele şi informaţiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.

(2)În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată şi o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condiţiile legii.”

  1. Pot fi beneficiari reali:

Art. 4

(1)În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

(2)Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

a)în cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

1.persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2.persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 şi prezentul punct;

b)în cazul fiduciilor:

1.constituitorul/constituitorii;

2.fiduciarul/fiduciarii;

3.protectorul/protectorii, dacă există;

4.beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcţia juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează construcţia juridică sau entitatea juridică;

5.oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c)în cazul entităţilor juridice precum fundaţiile şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziţii echivalente sau similare celor menţionate la lit. b);

d)în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

1.persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2.grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3.persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi.”

  1. Toate obligatiile mentionate mai sus (de la pct. 1 la pct. 3) trebuie indeplinite in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a Legii 129/2019, respectiv pana la data de 21.07.2020. In caz contrar, Ministerul Public sau orice persoana interesata va putea obtine dizolvarea asociatiei/fundatiei prin hotarare judecatoreasca.
  2. Pe cale de exceptie, anual, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, asociatiile si fundatiile trebuie sa comunice Ministerului Justitiei declaratia privind beneficiarul/beneficiarii reali ai persoanei juridice.
  3. Asociatiile au obligatia de a pastra cel putin 5 ani registrele tranzactiilor efectuate.
  4. Asociatiile/fundatiile mai trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

Art. 19

(1)Persoanele juridice de drept privat şi fiduciile înregistrate pe teritoriul României sunt obligate să obţină şi să deţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, şi să le pună la dispoziţia organelor de control şi a autorităţilor de supraveghere, la solicitarea acestora.

(2)Persoanele juridice şi fiduciile dezvăluie statutul pe care îl au şi furnizează în timp util entităţilor raportoare informaţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 4 alin. (2) atunci când, în calitatea lor de fiduciari, aceştia stabilesc o relaţie de afaceri sau efectuează o tranzacţie ocazională cu o valoare care depăşeşte pragurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (2).

(3)Persoanele juridice şi fiduciarii înregistraţi pe teritoriul României au obligaţia de a furniza entităţilor raportoare, în timp util, pe lângă informaţiile privind proprietarul lor de drept, informaţii privind beneficiarul real, atunci când entităţile raportoare aplică măsurile de cunoaştere a clientelei.”

Nerespectarea acestor obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 25.000 la 150.000 limita maxima urmand a fi majorata cu 10% din veniturile obtinute in ultima perioada fiscala incheiata.

Av. Mihai Georgescu