A fost mare zarva cu amnistia fiscala data prin OG 6/2019. Potrivit art. 37 din OG 6/2019 ministrul finatelor publice trebuia sa emita doua proceduri de aplicare: una pentru restructurarea datoriilor mai mari de 1 milion lei si alta pentru anularea accesoriilor.

Prima procedura ce vizeaza restructurarea datoriilor fiscale mai mari de 1 milion lei a facut obiectul aprobarii prin OMFP 2810/2019.

A doua procedura pentru anularea accesoriilor … mai greu dar speram sa vina inainte de caderea Guvernului.

Procedura este extrem de minutioasa asa ca va recomanda studiere a cu atentie a intregii proceduri.

Vom reda mai jos extrase din aceasta procedura:

„….

Art. 2: Modul de restructurare a obligaţiilor bugetare

(1)Restructurarea obligaţiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, respectiv:

a)înlesniri la plata obligaţiilor bugetare. Prin înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, în sensul cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, denumită în continuare ordonanţă, se înţelege plata eşalonată a obligaţiilor bugetare principale, precum şi amânarea la plată a accesoriilor şi/sau a unei cote din obligaţiile bugetare principale, în vederea anulării;

b)conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale;

c)stingerea obligaţiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;

d)anularea unor obligaţii bugetare principale.

(2)Măsurile de restructurare sunt propuse prin planul de restructurare, din care una este obligatoriu înlesnirea la plata obligaţiilor bugetare prevăzută la alin. (1) lit. a).

Art. 3: Condiţii care trebuie îndeplinite de debitor până la aprobarea restructurării obligaţiilor bugetare

(1)Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă, respectiv:

a)să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

b)să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

c)să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenţei până la data de 30 septembrie 2019 şi doreşte restructurarea obligaţiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenţia sa, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenţei;

d)să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;

e)să fie îndeplinite obligaţiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

f)să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

(2)În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent o notificare privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2019, sub sancţiunea decăderii. Aceasta poate fi depusă astfel:

a)la registratura organului fiscal central competent;

b)prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3)În vederea întocmirii planului de restructurare şi a testului creditorului privat prudent prevăzute de ordonanţă, debitorul se adresează unui expert independent.

(4)Expertul independent prevăzut la alin. (3) poate fi orice persoană juridică sau fizică care îndeplineşte condiţiile legale pentru efectuarea de expertize. Acesta urmează să efectueze o analiză referitoare la situaţia debitorului şi problemele structurale cu care acesta se confruntă şi să întocmească planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent.

(5)În sensul alin. (4), expertul independent poate fi şi un grup de experţi. Grupul de experţi, cu acordul debitorului, desemnează expertul responsabil cu realizarea monitorizării debitorului şi a întocmirii raportului periodic sau intermediar privind stadiul implementării măsurilor incluse în planul de restructurare.

(6)După întocmirea planului de restructurare şi a testului creditorului privat prudent, debitorul depune la organul fiscal competent o cerere prin care solicită restructurarea obligaţiilor bugetare la care anexează planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent. Modalitatea de depunere a cererii este cea prevăzută la alin. (2).

(7)Până la depunerea cererii prevăzută la alin. (6) trebuie achitate următoarele obligaţii bugetare:

a)obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 şi data depunerii cererii;

b)obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală emis potrivit art. 4;

c)obligaţiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale între data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 4 şi data depunerii cererii de restructurare;

d)obligaţiile bugetare declarate suplimentar de debitor şi/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 4 şi data depunerii cererii de restructurare.

(8)În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 50% inclusiv, din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă sumele plătite conform alin. (7), trebuie să achite până la data depunerii cererii prevăzute la alin. (6) şi următoarele obligaţii bugetare:

a)5% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;

b)10% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% şi 40% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;

c)15% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% şi 50% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale.

(9)În situaţia în care debitorul optează pentru restructurarea obligaţiilor bugetare prin măsura conversiei în acţiuni, înainte de depunerea solicitării de restructurare, organul fiscal de administrare analizează împreună cu debitorul îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (12) lit. a) – c). În cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite, organul fiscal emite un acord de principiu pe care îl comunică debitorului; în caz contrar această măsură nu poate fi prevăzută în planul de restructurare.

(10)În situaţia în care debitorul optează pentru restructurarea obligaţiilor bugetare prin măsura dării în plată, înainte de depunerea solicitării de restructurare, Comisia constituită potrivit art. 5 alin. (19) analizează împreună cu debitorul îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 263 din Codul de procedură fiscală. În cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite, Comisia emite un acord de principiu pe care îl comunică debitorului şi organului fiscal de administrare; în caz contrar această măsură nu poate fi prevăzută în planul de restructurare.

Art. 4: Procedura aplicată de organul fiscal competent în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală

(1)Ca urmare a depunerii notificării prevăzute la art. 3 din ordonanţă, organul fiscal competent procedează astfel:

a)verifică dacă debitorul se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţă. În cazul în care debitorul se încadrează în una dintre aceste situaţii, organul fiscal competent înştiinţează debitorul cu privire la faptul că nu poate beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare;

b)verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste obligaţii, organul fiscal competent înştiinţează debitorul cu privire la această situaţie şi îl îndrumă în vederea îndeplinirii obligaţiilor declarative în termen de maximum 10 zile lucrătoare. După expirarea acestui termen, organul fiscal emite şi comunică decizie de impunere din oficiu, conform procedurii legale;

c)efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării;

d)emite şi comunică debitorului, după caz, deciziile de calcul accesorii în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare care pot face obiectul restructurării. Aceste decizii se emit şi se comunică debitorului ori de câte ori se eliberează un nou certificat de atestare fiscală;

e)eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, şi îl comunică debitorului. Termenul se prelungeşte în mod corespunzător cu termenul prevăzut la lit. b). Odată cu certificatul de atestare fiscală, organul fiscal central comunică debitorului o anexă care conţine condiţiile ce trebuie îndeplinite de debitor până la aprobarea restructurării obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 3 alin. (1), (7) şi (8).

….”

 

Av. Mihai Georgescu