Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 prevede nu doar restructurarea datoriilor mai mari de 1 milion de lei ci si anularea integrala a accesoriilor pentru obligatiile fiscale principale mai mici de 1 milion de lei, scadente la 31.12.2018.

OG nr. 6/2019 – Extras:

CAPITOLUL II: Anularea unor obligaţii accesorii

Art. 23: Sfera de aplicare

(1)Prezentul capitol se aplică pentru debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei.

(2)Pot beneficia de prevederile prezentului capitol şi debitorii – persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice – care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

(3)În sensul prezentului capitol, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege:

a)obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

b)diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

c)alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(4)Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

a)obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

b)obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(5)Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

(6)Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art. 24: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b)sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c)debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

d)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Art. 25: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă

(1)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b)toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;

c)sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 24 lit. b)-d).

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 26: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 24 lit. b-d).

Art. 27: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere

(1)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

b)cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.

(2)Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 25, organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 28: Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante

(1)Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 24 lit. d).

(2)După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 24-27. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.

(3)În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

(4)Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. 24-27.

(5)Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a)dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;

b)procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

c)obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(6)Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art. 30 alin. (1).

(7)Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor îşi pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situaţii:

a)la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

b)la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(8)Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol şi care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Art. 29: Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal central

(1)Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 28 şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art. 30: Cererea de anulare a accesoriilor

(1)Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

(2)Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 24-27, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.

Art. 31: Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la plată

(1)Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, potrivit prevederilor art. 25-27, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de aceste articole, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.

(2)Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2019. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Art. 32: Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale

(1)În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.

(2)Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării accesoriilor.

Art. 33: Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 administrate de alte instituţii sau autorităţi publice

Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile şi în cazul obligaţiilor bugetare administrate de alte instituţii sau autorităţi publice. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune şi se soluţionează de către instituţia sau autoritatea publică care administrează respectivele obligaţii bugetare.

Art. 34: Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare

Debitorii care, la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, dacă achită obligaţiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.”